Logo Vereniging BWT
Kunt u het bericht niet lezen? Bekijk de online versie.
 
Header Afbeelding
HEADLINES 20-07-2020

Leesvoer voor uw vakantie in Hintergarten

Nu ook in de regio midden als laatste ook de schoolvakanties zijn begonnen zou u wellicht denken dat er niet veel nieuws te brengen valt. Maar niets is minder waar. Ook nu weer een volle nieuwsbrief met vooral heel veel brieven uit politiek Den Haag. Genoeg leesvoer dus voor uw vakantie ver weg of wellicht in Hintergarten.

Voor wat betreft het Bouwbesluit dat op 1 juli is gewijzigd, leverde dit nog wel een aantal vragen op die bij ons binnen kwamen over de veiligheidsafstanden. In een toelichtend artikel over de veiligheidsafstanden en de veiligheidscoördinator hopen wij de meeste vragen, die ook u wellicht heeft, te hebben beantwoord. 

De Omgevingsdiensten (OmgevingsdienstNL) hebben onderzoek gedaan naar de risico's van de Wet kwaliteitsborging voor het bevoegd gezag. Dit rapport komt hiermee kort voor het uitgebreide onderzoek van de VNG, die naar verwachting deze week zal worden gepubliceerd. Het is goed om als bevoegd gezag beide onderzoeken goed te lezen, aangezien zij laten zien dat de impact voor het Bouw- en Woningtoezicht op formatie, rol en financiën groter is dan u wellicht nu denkt. Lees ook het interview over dit rapport met Henk-Jan Baakman, directeur van de Omgevingdienst De Vallei.

De aankomende aanscherping van de MPG van 1.0 naar 0.8 wordt gezien als een verdere stimulering naar echt circulair bouwen. Het doel van de MPG is namelijk om een gebouw met de zelfde kwaliteit te kunnen realiseren met minder milieubelastende grondstoffen en materialen. Ook zijn de leidraden 2.0 gepresenteerd voor het meten van circulariteit en paspoorten voor de bouw

Voor wat betreft de constructieve veiligheid las ik afgelopen weekend in het nieuws al weer trieste berichten over verzakte woningen en onveilige balkons. Maar ook de gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion is nog steeds wel in het nieuws. Nu in breder opzicht omdat de veiligheid van alle stadions dient te worden gecontroleerd op basis van een door ABT opgesteld protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions, waaraan ook het COBc heeft bijgedragen. Voor bouwen in het aardbevingsgebied in Groningen is het wijzigingsblad NPR 9998 aardbevingen met de geactualiseerde webtool voorzien op 1 augustus 2020.

Inmiddels is men in politiek Den Haag ook op zomerreces en kunnen ook zij hopelijk genieten van een mooie vakantie. Kort voor het politieke zomerreces is het nooit rustig in Den Haag. Er moet dan namelijk nog veel worden afgerond hetgeen vaak resulteert in diverse brieven of rapporten naar de beide Kamers. Zo heeft minister Ollongren per brief een aantal vragen beantwoord over de aanpassing van de energielabels en een uitgebreide brief geschreven over de energieprestatie van gebouwen. Verder heeft zij een brief verstuurd met antwoorden op de Kamervragen over de aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator en een aantal andere technische onderwerpen, waar in een duidelijk schema de rol van de veiligheidscoördinator is beschreven. Ook heeft zij de Kamervragen beantwoord over de gevolgen van de nieuwe geluidsregels voor woningbouw.

Maar niet alleen minister Ollongren is flink in de pen geklommen voor de vakantie. Staatssecretaris Van Veldhoven liet voor het reces ook nog van zich horen. Zo heeft zij de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoeringsagenda VTH en stuurde zij het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) met onder andere ook gevolgen voor het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit 2012 naar de Tweede Kamer. Daar bleef het echter niet bij, aangezien zij ook de Tweede Kamer nog informeerde over de verkenning om een zakelijk fonds voor bedrijven in te richten die hiermee leningen kunnen afsluiten voor het saneren van asbestdaken.  Over asbest ook nog het nieuws dat het saneren van vensterbanken weer terug is geplaatst naar risicoklasse 1. En alsof dit nog niet voldoende leesvoer zou zijn voor de Kamerleden tijdens hun vakantie, stuurde Minister Knops de beide Kamers nog een brief over het ontwerpbesluit wijziging bouwregelgeving vanwege certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties waarin hij onder andere ingaat op de oorzaak van het uitstel van deze regeling.

Maar er zijn nog veel meer onderwerpen die het nieuws brengen in deze nieuwsbrief. Zo is er een interessant bericht over de software voor de NTA 8800 waarbij het nog steeds niet helemaal duidelijk is hoe gemeenten de berekeningen moeten kunnen gaan controleren. Over de BENG is op 16 juli de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764) met daarin onder andere de uitwerking van BENG 3 en TOjuli die staat voor de grenswaarde risico op oververhitting van gebouwen in de zomermaanden.

De nieuwste VNG ledenbrief gaat over de stand van zaken Omgevingswet per 1 juli 2020 waarbij de VNG de gemeenten ook waarschuwt over de risico's en te nemen maatregelen om de Omgevingswet software goed en tijdig voor te bereiden. Over de Omgevingswet ook nog de nieuwsbrief over de Nationale Omgevingsvisie van 1 juli jl.

En ook natuurlijk uw aandacht voor Bouwkwaliteit in de praktijk nr. 5 met mooie uitgebreide artikelen over het nieuwe vergunningvrije bouwen en de bruidsschat en Bibob onder de Omgevingswet. En tot slot uw aandacht voor de nieuwsbrief van onze partnervereniging de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

O.Ja, en voor de oplettende lezer van de vorige nieuwsbrief waarin ik aangaf dat de roadshows op locatie zouden worden verplaatst naar het voorjaar 2020, kan dat natuurlijk helemaal niet meer, en moest dit uiteraard het voorjaar van 2021 zijn. Wel gaan we op 30 september, 5, 20 en 28 oktober samen met de VNG een viertal webinars over de Wkb organiseren.

Ik wens u weer veel leesplezier, en als u er aan toe bent, een heel fijne vakantie!

Wico Ankersmit
directeur Vereniging BWT Nederland

NIEUWS
17-07-20 Nieuwe versie MPG en aanscherping eis stimuleren circulair bouwen
17-07-20 Toelichting wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli jl. over veiligheidsafstanden en veiligheidscoördinator
16-07-20 Bouwbesluit, TOjuli, BENG 3, gebruik software, certificering
13-07-20 Publicatie: Onderzoek naar risico’s Wkb voor bevoegd gezagen
13-07-20 ABT stelt Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Stadions op
09-07-20 Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 53
09-07-20 Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020
09-07-20 Risico’s en Maatregelen implementatie Omgevingswet software
07-07-20 Leidraden 2.0 gepresenteerd voor Meten van circulariteit en Paspoorten voor de bouw
07-07-20 Oefenomgeving DSO niet beschikbaar van 12 augustus t/m dinsdag 1 september
03-07-20 Publicatie wijzigingsblad NPR Aardbevingen en geactualiseerde webtool voorzien op 1 augustus 2020
02-07-20 Beantwoording Kamervragen over gevolgen nieuwe geluidsregels voor woningbouw
02-07-20 Kamerbrief over uitvoeringsagenda VTH
02-07-20 Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie 1 juli 2020
02-07-20 NTA 8800; software, opname protocollen en FAQ
01-07-20 Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit wijziging bouwregelgeving vanwege certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
30-06-20 Asbestsanering vensterbanken naar risicoklasse 1
30-06-20 Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 5 2020
30-06-20 Beantwoording Kamervragen Eerste Kamer aanpassing energielabels
30-06-20 Beantwoording Kamervragen over ontwerpaanpassing Besluit bouwwerken leefomgeving
29-06-20 Ontwerpbesluit wijziging Bssa
29-06-20 Verkenning zakelijk fonds asbestdaken
29-06-20 Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over energieprestatie gebouwen
AGENDA
Hieronder vindt u het aanbod trainingen en bijeenkomsten voor de komende weken:
17-09-20 Essentiële bouwkundige controlepunten
08-10-20 Jaarcongres VBWTN 2020
05-11-20 COBc Congres 2020
09-12-20 Essentiële bouwkundige controlepunten
DOSSIERS
Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid
Handreiking Brandveiligheid ouderen
Sloop en Asbestinformatie
Toolbox asbestdaken
Constructieve veiligheid
Bouwbesluit 2012
iTP integraal toezichtsprotocol
BRIStoets
Kwaliteitsborging voor de bouw
Omgevingswet
Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2
Milieuprestatie MPG
BWT doelprofiel Libereaux
OPLEIDINGEN
Zie voor cursussen en start opleidingen ook de opleidingspagina op bwtinfo: www.bwtinfo.nl/opleidingen. Hier vindt u actuele cursus-c.q. opleidingsinformatie van:
Berghauser Pont Academy
BME Opleidingen b.v.
BOB Opleiding, Training en Advies
Bouwforum BV
Erforum
Helix Academy
HU – Erfgoedopleidingen
Instituut voor bouwrecht
PAO Techniek en Management
Schulinck
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica
DOCUMENTEN
Heeft u beleidsdocumenten of praktische tools? Stuur ze naar info@bwtinfo.nl
05-06-20 Protocol toezicht en handhaving i.r.t. Covid-19 VWBTN
03-02-20 Model Impactanalyse 2020
03-02-20 Toelichting Impactanalyse 2020
BWT info
Wie ontvangt deze nieuwsflits?
Iedereen die zich geabonneerd heeft op de nieuwsbrief van BWTinfo ontvangt deze nieuwsflits en verder alle leden van de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (voor zover uw e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie tel. 0318-438340)
Wilt u de nieuwsflits niet meer ontvangen via de e-mail? Afmelden
...